Prognos och preliminära beräkningar av EAA, Värde i miljoner kronor samt volym-, pris- och värdeindex
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Kategori i EAA 


Markera minst ett värde

Totalt 31 Valda

Sök

Typ av beräkning 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Värde 


Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ulf Svensson
Tfn: 036-15 50 74

Johan Holmer
Tfn: 036-15 60 68

E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Värde, miljoner kronor:
miljoner kronor
Volymindex, n-1=100:
index
Prisindex, n-1=100:
index
Värdeindex, n-1=100:
index
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0205_2020_kvalitet
Fotnoter


Fotnoter

I denna tabell redovisas resultaten i de prognoser och preliminära beräkningar som Jordbruksverket publicerar årligen.
Prognosen redovisas normalt i december aktuellt år. De preliminära beräkningarna redovisas normalt i februari året efter aktuellt referensår.
I början av oktober året efter aktuellt referensår redovisas sedan de slutliga beräkningarna. Du hittar dem i statistikdatabasen under 'Ekonomisk kalkyl för jordbruket (EAA) 1990-20XX, miljoner kronor'.
I databastabellerna över prognoser och preliminära beräkningar ser du inte det slutliga värdet för det år som prognoserna och de preliminära beräkningarna jämförs med. Om du vill göra en jämförelse i miljoner kronor gentemot jämförelseåret måste du gå in och söka i ovan nämnda tabell.
Prognoserna och de preliminära beräkningarna baseras till stor del på preliminära uppgifter och bedömningar, särskilt på kostnadssidan. I normalfallet har de därför en hög grad av osäkerhet.

I tabellen redovisas prognosticerat och preliminärt värde i miljoner kronor. Utvecklingen jämfört med föregående år delas dessutom upp i en volym- och priseffekt.
Värde
Basvärde
Basvärdet innebär att så kallade produktrelaterade direktersättningar ingår i värdet för respektive produkt. Exempel på produktrelaterade direktersättningar är Nötkreatursstödet och det nationella stödet för mjölk.
Producentpris
Värdet av produktionen exklusive produktrelaterade direktersättningar.
Tabelluppgift
Volymindex, n-1=100
Volymutveckling jämfört med föregående år presenteras med ett index där föregående år sätts till 100.
Prisindex, n-1=100
Prisutveckling jämfört med föregående år presenteras med ett index där föregående år sätts till 100.
Värdeindex, n-1=100
Utvecklingen i värdet totalt presenteras som ett index där föregående års värde sätt till 100.