Till toppen

Antal djur. År 1866-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Kor för mjölkproduktion , Kor för upppfödning av kalvar , Summa kor ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1866 , 1867 , 1868 ,

Valda 1 Totalt 157

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Fram till och med 1911 räknades djuren i december, därefter har i de flesta fall djuren räknats i juni. Det påverkar jämförbarheten över tid då antalet djur i juni oftast är något högre än antalet djur i december. Fram till och med år 1951 avser uppgifterna kreatursbeståndet även utanför jordbruket. Därefter, alltså från och med 1956 års uppgifter, avses endast husdjur vid företag med mer än 2 hektar åkermark samt vid företag med stora djurbesättningar. Uppgifterna inkluderar från och med 1969 års Jordbruksstatistiska årsbok djur vid alla jordbruksföretag med mer än 2 hektar åker samt företag med fler än 500 svin eller 1 000 höns. Från år 1970 ändrades gränsen för antalet svin till 250, och år 1971 inräknades även företag med fler än 500 får. Under 2000-talet gäller husdjursuppgifterna förutom företag med mer än 2 hektar åkermark även företag med djurbesättningar på minst 50 kor, minst 250 nötkreatur, minst 50 tackor, minst 50 suggor, minst 250 svin eller minst 1 000 höns inklusive kycklingar. Fram till och med år 1987 redovisas antalet fjäderfä från företag med minst 2 hektar åkermark. Därefter, alltså från och med år 1988, redovisas fjäderfä samtliga företag. Från och med år 1995 insamlas uppgifter om ännu ej betäckta gyltor, detta år redovisades de under övriga svin. År 1996 samredovisades de med suggorna och uppgick detta år till 36 200 i riket, vilket ökade antalet suggor kraftigt detta år. Utbyggnaden av leasingsystemet med suggor och galtar under slutet av 1980-talet och under 1990-talet orsakade vissa år stora svängningar i antalet djur av dessa slag. Enligt de redovisningsprinciper som gällde skulle de vuxna svinen redovisas av suggpoolerna medan slaktsvinen och smågrisarna skulle redovisas av leasingföretagen. Det förekom dock vissa år dubbelredovisning då suggor som skulle ha redovisats av uthyrningsföretaget ibland också redovisades i den sattelitbesättning till vilken de varit uthyrda. År 1937 redovisades ca 3 000 slaktsvin felaktigt som galtar.

Djurslag

Oxar

Kategorin Oxar avser kastrerade tjurar över 2 år.