Till toppen

Ägoslagsareal efter län. År 1981-2020

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 27

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Åkermark, hektar , Arrenderad åkermark, hektar , Betesmark, hektar ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1981 , 1982 , 1983 ,

Valda 1 Totalt 27

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Marken i den här tabellen redovisas i det län som jordbruksföretagets brukningscentrum finns i.

Ägoslag

Skogsmark, hektar

Det är jordbruksföretagens ägda skogsmark som redovisas.

Annan mark, hektar

Annan mark redovisas inte efter 1999.