Till toppen

Ekologisk areal, andel ekologisk areal och antal företag med ekologiskt brukad jordbruksmark efter län och ägoslag. År 2005-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 19

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Statistiken omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007. Uppgifterna har rapporterats till Jordbruksverket av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige (Kiwa Certification AB, SMAK AB och HS Certifiering AB). Uppgifterna för åren 2005 till 2008 är inte helt jämförbara med uppgifterna för år 2009 och framåt men ger ändå en indikation på utvecklingen. Jämförelser med officiell statistik över jordbruksmarkens användning:
Uppgifterna över ekologisk växtodling är inte helt jämförbara med den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning. Orsaken till detta är
a) skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka,
b) att insamlingsmetoderna skiljer sig åt och att
c) redovisningen av arealernas placering geografiskt skiljer sig åt.