Ekologiskt odlade grödor. Omställda arealer och antal företag efter län/riket. År 2009-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler 


Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabelluppgift 


Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Region 


Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

Gröda 


Markera minst ett värde

Totalt 37 Valda

Sök

År 


Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är: (maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Ulf Svensson
Tfn: 036-15 50 74
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal, hektar:
Hektar
Antal företag:
Antal
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo13sm2001_kvalitet
Fotnoter


Fotnoter

Statistiken omfattar arealer jordbruksmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Uppgifterna har rapporterats till Jordbruksverket av de tre godkända kontrollorganen inom jordbruksområdet i Sverige (Kiwa Sverige AB, SMAK AB och HS Certifiering AB).
Uppgifterna för åren 2005 till 2008 är inte helt jämförbara med uppgifterna för år 2009 och framåt men ger ändå en indikation på utvecklingen.
Jämförelser med officiell statistik över jordbruksmarkens användning: Uppgifterna över ekologisk växtodling är inte helt jämförbara med den officiella statistiken över jordbruksmarkens användning. Orsaken till detta är
a) skillnader i den population som de båda statistikprodukterna ska täcka,
b) att insamlingsmetoderna skiljer sig åt och att
c) redovisningen av arealernas placering geografiskt skiljer sig åt.