Till toppen

Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Kor för mjölkproduktion , Kor för uppfödning av kalvar , Summa kor ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun. Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.

Djurslag

Värphöns

Antalet ekologiska höns redovisas endast för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län.

Slaktkycklingar

Antalet ekologiska slaktkycklingar redovisas endast för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län.