Till toppen

Prognos och preliminära beräkningar av EAA, värde i miljoner kronor samt volym-, pris- och värdeindex. År 2019-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.01000 SPANNMÅL (inklusive utsäde) , 02000 INDUSTRIGRÖDOR , 03000 FODERVÄXTER ,

Valda 0 Totalt 31

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

I denna tabell redovisas resultaten i de prognoser och preliminära beräkningar som Jordbruksverket publicerar årligen.
Prognosen redovisas normalt i december aktuellt år. De preliminära beräkningarna redovisas normalt i februari året efter aktuellt referensår.
I början av oktober året efter aktuellt referensår redovisas sedan de slutliga beräkningarna. Du hittar dem i statistikdatabasen under 'Ekonomisk kalkyl för jordbruket (EAA) 1990-20XX, miljoner kronor'.
I databastabellerna över prognoser och preliminära beräkningar ser du inte det slutliga värdet för det år som prognoserna och de preliminära beräkningarna jämförs med. Om du vill göra en jämförelse i miljoner kronor gentemot jämförelseåret måste du gå in och söka i ovan nämnda tabell. Prognoserna och de preliminära beräkningarna baseras till stor del på preliminära uppgifter och bedömningar, särskilt på kostnadssidan. I normalfallet har de därför en hög grad av osäkerhet.
I tabellen redovisas prognosticerat och preliminärt värde i miljoner kronor. Utvecklingen jämfört med föregående år delas dessutom upp i en volym- och priseffekt.

Värde

Basvärde

Basvärdet innebär att så kallade produktrelaterade direktersättningar ingår i värdet för respektive produkt. Exempel på produktrelaterade direktersättningar är Nötkreatursstödet och det nationella stödet för mjölk.

Producentpris

Värdet av produktionen exklusive produktrelaterade direktersättningar.

Tabelluppgift

Volymindex, n-1=100

Volymutveckling jämfört med föregående år presenteras med ett index där föregående år sätts till 100.

Prisindex, n-1=100

Prisutveckling jämfört med föregående år presenteras med ett index där föregående år sätts till 100.

Värdeindex, n-1=100

Utvecklingen i värdet totalt presenteras som ett index där föregående års värde sätt till 100.