Jordbruksföretagens driftsinriktning efter län. År 1984-2000, 2003, 2005, 2007-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök

Kategori Markera minst ett värde

Totalt 61 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 33 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Anders Grönvall
Tfn: 036-15 57 91
E-mail: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Antal företag:
antal
Standardtimmar:
timmar
Antal nötkreatur:
antal
Antal grisar:
antal
Antal får:
antal
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0105_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Mellan 1981 och 1999 baseras uppgifterna på de enkätundersökningar som gjordes för Lantbruksregistret. Från 2000 baseras uppgifterna på en kombination av registerbearbetning och datainsamling från enkäter. Åren 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016 och 2020 är beräknade utifrån en totalundersökning. Övriga år från 2000 är en kombinaton av uppgifter från urvalsundersökningar registerbearbetningar.
Om uppgifterna är för osäkra för att anges, inte finns tillgängliga eller inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två prickar (..). Observera att eventuella egna summeringar av tabellceller inte ger korrekta resultat om värden som ersatts med prickar ingår i summeringen.
Typklassificeringssystemet (typologin) för jordbruksföretag infördes i LBR 1984. Genomgripande översyner av systemet har gjorts 1989–91, 2000-2001 samt 2013. Detta påverkar jämförelse av resultaten vid övergång mellan dessa år.
Databasen kommer att fyllas på med fler värden (företrädesvis uppgifter före år 2000) efterhand.
Definitionen av vad som är ett jordbruksföretag har ändrats vid vissa tillfällen, senast 2010, vilket påverkar antalet företag.