Till toppen

Antal får och företag med får i december efter produktionsområde och djurslag. År 2018-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden Uppgifterna baseras på ett urval av de djurhållare med produktionsplats för får som i December varje år får en Får- och geträkning. Får- och geträkningen genomförs i första hand i registersyfte. Resultaten redovisas för de jordbruk som uppfyller villkoren för att vara ett jordbruksföretag (se kvalitetsbeskrivningen) och är då jämförbara med de resultat som avser juni månad. På riksnivå redovisas även det totala antalet får vilket inkluderar får på jordbruk/anläggningar som inte uppfyller villkoret för att vara ett jordbruksföretag. Kvalitetsbeskrivning av statistiken kan finnas i anslutning till den rapport som publiceras i samband med att siffrorna i databasen uppdateras. Finns på www.jordbruksverket.se .

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel, procent

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Medelfel, procent

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent.
Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020
i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.