Till toppen

Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 27

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Kor för mjölkproduktion , Kor för uppfödning av kalvar , Summa kor ,

Valda 0 Totalt 46

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1981 , 1982 , 1983 ,

Valda 1 Totalt 43

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Mellan 1981 och 1999 baseras uppgifterna på de enkätundersökningar som gjordes för Lantbruksregistret. Från 2000 baseras uppgifterna för nötkreatur på registerbearbetningar från Centrala nötkreatursregistret (CDB). För övriga djur är uppgifterna för 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016 och 2020 beräknade utifrån en totalundersökning via enkät. Övriga år är uppgifterna beräknade utifrån urvalsundersökningar via enkät och har således en slumpmässigt osäkerhet (medelfel). Medelfel förekommer inte vid totalundersökta variabler. Om uppgifterna är för osäkra för att anges, inte finns tillgängliga eller inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två prickar (..). Observera att eventuella egna summeringar av tabellceller inte ger korrekta resultat om värden som ersatts med prickar ingår i summeringen. Databasen kommer att fyllas på med fler värden (företrädesvis uppgifter före år 2000) efterhand. Observera att antalet djur avser ett visst datum i juni månad, företrädesvis första torsdagen i juni varje år. För vissa djurslag ska man tolka resultaten utifrån just detta då man vid räkningsdagen haft uppehåll i omgångar vilket påverkar det totala antalet djur.

Län

12 Skåne län

Uppgifter redovisas från 1997.

11 f.d. Kristianstads län

Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår därefter i Skåne län

122 f.d. Malmöhus län

Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår därefter i Skåne län.

14 Västra Götalands län

Uppgifter redovisas från 1997.

141 f.d. Göteborgs- och Bohus län

Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår därefter i Västra Götalands län.

15 f.d. Älvsborgs län

Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår därefter i Västra Götalands län.

16 f.d. Skaraborgs län

Uppgifter redovisas fram till 1996. Ingår därefter i Västra Götalands län.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.