Till toppen

Arrendepris på jordbruksmark efter ägoslag och produktionsområde. År 2009-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden Om medelfelet överstiger 35 % så redovisas siffran ej. Priserna är exklusive moms och baseras på marknadsmässiga avtal.

Ägoslag

Betesmark

Genomsnittligt arrendepris för betesmark har bara beräknats på riksnivå. På grund av för litet beräkningsunderlag blir skattningar på mer regional nivå för osäkra.

Jordbruksmark

Jordbruksmark = åkermark och betesmark

Variabel

Inklusive gratisarrenden

Priserna baseras på samtliga avtal, inklusive de utan avgift.

Exklusive gratisarrenden

Priserna baseras endast på avtal med avgift. Priser finns enbart för jordbruksmark.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.