Till toppen

Avräkningsprisindex (A-index) månad, 2015=100

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.A-INDEX TOTALT , VEGETABILIEPRODUKTION , SPANNMÅL ,

Valda 0 Totalt 29

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valda 1 Totalt 172

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Spannmålsindex för senaste skörden är preliminära. Revideringar kan komma att göras i efterhand. Juni 2019. På grund av förväxling av vikterna för foder- respektive maltkorn revideras index och absoluta priser för den aggregerade produkten korn. Den mer aggregerade produkten Spannmål revideras också. Revideringen avser alla månader och år under aktuellt basår.
Avräkningsprisindex (A-index) avser att visa utvecklingen av producentpriser för jordbruksprodukter. A-index är en prisindexserie, varför det inte ingår för producenterna inkomsthöjande ersättningar, så som direktbidrag i form av arealersättningar eller djurbidrag. Dessa indexserier är jämförbara med det Output Price Index inom EU, som publiceras för alla EU-länder.