Till toppen

Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 27

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 28

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1965 , 1966 , 1967 ,

Valda 1 Totalt 59

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Gröda

Höstkorn

Redovisas från 1995.

Rågvete

Redovisas fram till 2014. Särredovisas därefter som Höstrågvete och Vårrågvete.

Höstrågvete

Redovisas från 2015.

Vårrågvete

Redovisas från 2015.

Blandsäd

Skördestatistik saknas för länen åren 1979-1998 och för riket åren 1981-1994.
Med blandsäd avses stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxtblandningar.

Spannmål totalt

Redovisas från 2018.

Ärter

Redovisas från 1996.

Åkerbönor

Redovisas från 2004.

Oljelin

Redovisas på riksnivå från 1996 och på länsnivå från 1999.

Variabel

Hektarskörd, red. kg/hektar

Redovisas för grödorna Matpotatis och Potatis för stärkelse.
Skörden för matpotatis är reducerad för små (< 35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.
Skörden av potatis för stärkelse är reducerad för rötskadade knölar.

Areal, hektar

Medelfel redovisas för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Höstvete

14 % vattenhalt.

Vårvete

14 % vattenhalt.

Råg

14 % vattenhalt.

Höstkorn

14 % vattenhalt.

Vårkorn

14 % vattenhalt.

Havre

14 % vattenhalt.

Rågvete

14 % vattenhalt.

Höstrågvete

14 % vattenhalt.

Vårrågvete

14 % vattenhalt.

Blandsäd

14 % vattenhalt.

Majs

14 % vattenhalt.

Spannmål totalt

14 % vattenhalt.

Ärter

15 % vattenhalt.

Åkerbönor

15 % vattenhalt.

Höstraps

9 % vattenhalt.

Vårraps

9 % vattenhalt.

Höstrybs

9 % vattenhalt.

Vårrybs

9 % vattenhalt.

Stråsädesgrödor (exkl. majs) till grönfoder

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Majs till grönfoder

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Andra ettåriga grödor till grönfoder

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Oljelin

9 % vattenhalt.

Slåttervall, första skörd

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Slåttervall, återväxt

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Slåttervall, total vallskörd

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.