Hektar- och totalskörd efter produktionsområde och gröda. År 1965-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Produktionsområde Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Gröda Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 57 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Hektarskörd, kg/hektar:
Kilogram per hektar, Procent
Hektarskörd, red. kg/hektar:
Kilogram per hektar, Procent
Areal, hektar:
Hektar, Procent
Totalskörd, ton:
Ton, Procent
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0601_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Karta över Sveriges produktionsområden
Gröda
Höstkorn
Redovisas från 1995.
Rågvete
Redovisas fram till 2014. Särredovisas därefter som Höstrågvete och Vårrågvete.
Höstrågvete
Redovisas från 2015.
Vårrågvete
Redovisas från 2015.
Blandsäd
Skördestatistik saknas för länen åren 1979-1998 och för riket åren 1981-1994.
Med blandsäd avses stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxtblandningar.
Spannmål totalt
Redovisas från 2018.
Ärter
Redovisas från 1996.
Åkerbönor
Redovisas från 2004.
Oljelin
Redovisas på riksnivå från 1996 och på länsnivå från 1999.
Variabel
Hektarskörd, red. kg/hektar
Redovisas för grödorna Matpotatis och Potatis för stärkelse.
Skörden för matpotatis är reducerad för små (< 35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.
Skörden av potatis för stärkelse är reducerad för rötskadade knölar.
Areal, hektar
Medelfel redovisas endast för grödorna Slåttervall, första skörd och Slåttervall, återväxt och Slåttervall, total vallskörd.
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
Tabelluppgift
Medelfel, procent
Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.
Gröda
Höstvete
14 % vattenhalt.
Vårvete
14 % vattenhalt.
Råg
14 % vattenhalt.
Höstkorn
14 % vattenhalt.
Vårkorn
14 % vattenhalt.
Havre
14 % vattenhalt.
Rågvete
14 % vattenhalt.
Höstrågvete
14 % vattenhalt.
Vårrågvete
14 % vattenhalt.
Blandsäd
14 % vattenhalt.
Majs
14 % vattenhalt.
Spannmål totalt
14 % vattenhalt.
Ärter
15 % vattenhalt.
Åkerbönor
15 % vattenhalt.
Höstraps
9 % vattenhalt.
Vårraps
9 % vattenhalt.
Höstrybs
9 % vattenhalt.
Vårrybs
9 % vattenhalt.
Stråsädesgrödor (exkl. majs) till grönfoder
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Majs till grönfoder
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Andra ettåriga grödor till grönfoder
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Oljelin
9 % vattenhalt.
Slåttervall, första skörd
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Slåttervall, återväxt
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Slåttervall, total vallskörd
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter från 1965-2017 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.