Till toppen

Areal skördad som grönfoder av slutlig grödareal efter län och gröda. År 2002-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsalas län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 1 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Där antalet företag i beräkningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas här.

Gröda

Rågvete

Redovisas endast åren 2009–2014. Särredovisas därefter som Höstrågvete och Vårrågvete.

Höstrågvete

Redovisas från 2015.

Vårrågvete

Redovisas från 2015.

Höstraps

Redovisas från 2020.

Vårraps

Redovisas från 2020.

Höstrybs

Redovisas från 2020.

Vårrybs

Redovisas från 2020.

Variabel

Areal, hektar

Medelfel redovisas som procent. Medelfel redovisas från 2011.

Andel av slutlig grödareal, procent

Medelfel redovisas som procentenheter. Medelfel redovisas från 2016.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

För variabeln Hektar redovisas medelfelet som procent. Redovisas från 2011.
För variabeln Procent redovisas medelfelet som procentenheter. Redovisas från 2016.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.