Areal skördad som grönfoder av slutlig grödareal efter län och gröda. År 2002-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Gröda Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Areal, hektar:
Hektar, Procent
Andel av slutlig grödareal, procent:
Procent, Procentenheter
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0601_kd_2021
Fotnoter

Fotnoter

Där antalet företag i beräkningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas här.
Gröda
Rågvete
Redovisas endast åren 2009–2014. Särredovisas därefter som Höstrågvete och Vårrågvete.
Höstrågvete
Redovisas från 2015.
Vårrågvete
Redovisas från 2015.
Höstraps
Redovisas från 2020.
Vårraps
Redovisas från 2020.
Höstrybs
Redovisas från 2020.
Vårrybs
Redovisas från 2020.
Variabel
Areal, hektar
Medelfel redovisas som procent. Medelfel redovisas från 2011.
Andel av slutlig grödareal, procent
Medelfel redovisas som procentenheter. Medelfel redovisas från 2016.
Tabelluppgift
Medelfel, procent
För variabeln Hektar redovisas medelfelet som procent. Redovisas från 2011.
För variabeln Procent redovisas medelfelet som procentenheter. Redovisas från 2016.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.