Skörd för ekologisk och konventionell odling efter län, gröda och odlingsform. År 2009-2021
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Län Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

Gröda Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

Odlingsform Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000
Kontakt och information

Information

Kontakt
Gerda Ländell
SCB
Tfn: 010-479 68 07
E-post: gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson
Jordbruksverket
Tfn: 036-15 59 33
E-post: statistik@jordbruksverket.se
Enhet
Hektarskörd, kg/ha:
Kilogram per hektar, Procent
Areal, hektar:
Hektar, Procent
Andel av total grödareal, procent:
Procent
Totalskörd, ton:
Ton, Procent
Andel ekologisk/konventionell hektarskörd, procent:
Procent
Källa
Jordbruksverket
Kvalitetsdeklaration
jo0608_kd_2020
Fotnoter

Fotnoter

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
Gröda
Rågvete
Från och med 2018 särredovisas rågvete som höstrågvete och vårrågvete.
Höstrågvete
Redovisas från och med 2018.
Vårrågvete
Redovisas från och med 2018.
Spannmål totalt
Redovisas från och med 2018.
Matpotatis
Hektarskörd reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.
Variabel
Areal, hektar
För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.
Totalskörd, ton
Totalskörd redovisas endast för ekologisk odling.
Tabelluppgift
Medelfel, procent
Medelfel redovisas endast för Hektarskörd, Areal och Totalskörd. Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.
Gröda
Höstvete
Vattenhalt 14 %.
Vårvete
Vattenhalt 14 %.
Råg
Vattenhalt 14 %.
Höstkorn
Vattenhalt 14 %.
Vårkorn
Vattenhalt 14 %.
Havre
Vattenhalt 14 %.
Rågvete
Vattenhalt 14 %.
Höstrågvete
Vattenhalt 14 %.
Vårrågvete
Vattenhalt 14 %.
Blandsäd
Vattenhalt 14 %.
Majs
Vattenhalt 14 %.
Spannmål totalt
Vattenhalt 14 %.
Ärter
Vattenhalt 15 %.
Åkerbönor
Vattenhalt 15 %.
Höstraps
Vattenhalt 9 %.
Vårraps
Vattenhalt 9 %.
Höstrybs
Vattenhalt 9 %.
Vårrybs
Vattenhalt 9 %.
Oljelin
Vattenhalt 9 %.
Stråsädesgrödor (exkl. majs) till grönfoder
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för åren 2009-2017 om hektarskörd och totalskörd har räknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Majs till grönfoder
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för åren 2009-2017 om hektarskörd och totalskörd har räknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för åren 2009-2017 om hektarskörd och totalskörd har räknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Slåttervall. Första skörd
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för åren 2009-2017 om hektarskörd och totalskörd har räknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Slåtterval. Återväxt
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för åren 2009-2017 om hektarskörd och totalskörd har räknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Slåttervall. Total vallskörd
Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för åren 2009-2017 om hektarskörd och totalskörd har räknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.
Andel ekologisk/konventionell hektarskörd, procent
Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, markstruktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.