Till toppen

Skörd för ekologisk och konventionell odling efter produktionsområde, gröda och odlingsform. År 2009-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Gröda

Rågvete

Från och med 2018 särredovisas rågvete som höstrågvete och vårrågvete.

Höstrågvete

Redovisas från och med 2018.

Vårrågvete

Redovisas från och med 2018.

Spannmål totalt

Redovisas från och med 2018.

Matpotatis

Hektarskörd reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.

Variabel

Areal, hektar

För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.

Totalskörd, ton

Totalskörd redovisas endast för ekologisk odling.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas endast för Hektarskörd, Areal och Totalskörd. Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Höstvete

Vattenhalt 14 %.

Vårvete

Vattenhalt 14 %.

Råg

Vattenhalt 14 %.

Höstkorn

Vattenhalt 14 %.

Vårkorn

Vattenhalt 14 %.

Havre

Vattenhalt 14 %.

Rågvete

Vattenhalt 14 %.

Höstrågvete

Vattenhalt 14 %.

Vårrågvete

Vattenhalt 14 %.

Blandsäd

Vattenhalt 14 %.

Majs

Vattenhalt 14 %.

Spannmål totalt

Vattenhalt 14 %.

Ärter

Vattenhalt 15 %.

Åkerbönor

Vattenhalt 15 %.

Höstraps

Vattenhalt 9 %.

Vårraps

Vattenhalt 9 %.

Höstrybs

Vattenhalt 9 %.

Vårrybs

Vattenhalt 9 %.

Oljelin

Vattenhalt 9 %.

Stråsädesgrödor (exkl. majs) till grönfoder

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för åren 2009-2017 om hektarskörd och totalskörd har räknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Majs till grönfoder

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för åren 2009-2017 om hektarskörd och totalskörd har räknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för åren 2009-2017 om hektarskörd och totalskörd har räknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Slåttervall. Första skörd

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för åren 2009-2017 om hektarskörd och totalskörd har räknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Slåttervall. Återväxt

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för åren 2009-2017 om hektarskörd och totalskörd har räknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Slåttervall. Total vallskörd

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för åren 2009-2017 om hektarskörd och totalskörd har räknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Andel ekologisk/konventionell hektarskörd, procent

Kvoten påverkas starkt av var i landet den ekologiska respektive konventionella odlingen huvudsakligen är belägen. Inom forsknings- och försöksverksamheten försöker man undvika skillnader som beror på belägenhet, jordartsskillnader, markstruktur med mera då olika typer av odlingssystem jämförs i planerade fältförsök. Så är inte fallet i denna statistik eftersom uppgifterna avser den faktiska odlingen.