Till toppen

Obärgade arealer för ekologisk och konventionell odling efter län, gröda och odlingsform. År 2009-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Variabel

Areal, hektar

Värde och medelfel redovisas för 'Areal, hektar' från och med 2011. För 'Areal, hektar' redovisas medelfel som procent.

Andel, procent

Medelfel för 'Andel, procent' redovisas från och med 2016. För 'Andel, procent' redovisas medelfel som procentenheter.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent och procentenheter.

Medelfel, procent

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Medelfel, procent

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.
Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). För spannmåls-, trindsäds- och oljeväxtgrödor redovisas arealer avsedda att tröskas. Arealer skördade som grönfoder redovisas i separata tabeller.