Till toppen

Ekologiskt odlad areal skördad som grönfoder efter län och gröda. År 2009-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Vid framtagning av föreliggande skördestatistik gällande tröskad skörd har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

Gröda

Rågvete

Från och med 2018 särredovisas rågvete som höstrågvete och vårrågvete.

Höstrågvete

Redovisas från och med 2018.

Vårrågvete

Redovisas från och med 2018.

Spannmål totalt

Spannmål inklusive majs.

Variabel

Areal, hektar

Medelfel för Areal, hektar redovisas från och med 2011. Medelfel redovisas i procent.

Andel, procent

Medelfel för Andel, procent redovisas från och med 2016. Medelfel redovisas i procentenheter.

Tabelluppgift

Medelfel

Medelfel redovisas som procent och procentenheter.

Medelfel

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Medelfel

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.