Till toppen

Normskörd efter produktionsområde, gröda och typ av normskörd. År 2003–2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden

Gröda

Höstkorn

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2007–2008 beräknas normskörd för höstkorn som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Höstrågvete

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2003–2014 utgörs beräkningsunderlaget av rågvete. Från år 2015 utgörs underlaget av höstrågvete.
Åren 2007–2008 beräknas normskörd för höstrågvete som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Vårrågvete

Redovisas från och med år 2020.
Från år 2020 beräknas normskörd för vårrågvete som ett trimmat femårsmedelvärde.

Blandsäd

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2007–2008 beräknas normskörd för blandsäd som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Majs

Redovisas från och med år 2012.
Från år 2017 beräknas normskörd för majs som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2012–2016 beräknas konventionell normskörd för majs som ett trimmat femårsmedelvärde.

Ärter

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2007–2009 beräknas normskörd för ärter som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Åkerbönor

Redovisas från och med år 2009.
Från år 2017 beräknas normskörd för åkerbönor som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2013–2014 beräknas konventionell normskörd för åkerbönor som ett trimmat femårsmedelvärde.

Oljelin

Redovisas från och med år 2007.För åren 2007–2009 beräknas normskörd för oljelin som ett trimmat tioårsmedelvärde.

Matpotatis

Avser den konsumtionsdugliga delen.

Slåttervall. Första skörd

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för första skörden av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för första skörden av slåttervall som ett femårsmedelvärde.

Slåttervall. Återväxt

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för återväxt av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för återväxt av slåttervall som ett femårsmedelvärde.

Slåttervall. Total vallskörd

Redovisas från och med år 2007.
För åren 2013–2022 beräknas normskörd för total skörd av slåttervall som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2007–2012 beräknas normskörd för total skörd av slåttervall som ett femårsmedelvärde.

Typ av normskörd

Normskörd

Om inget annat nämns beräknas normskörd baserat på de senaste 15 åren.

Konventionell normskörd

Från år 2013 beräknas konventionell normskörd, om inget annat anges, som ett trimmat tioårsmedelvärde.
För åren 2008–2012 beräknas konventionell normskörd som ett trimmat femårsmedelvärde.

Variabel

Antal företag

Antal företag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som normskörden baseras på.

Konventionell normskörd/Ordinarie hektarskörd

Uppgifter redovisas endast för konventionell normskörd. Uppgifter redovisas från och med 2023.
Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

Gröda

Höstvete

14,0 % vattenhalt.

Vårvete

14,0 % vattenhalt.

Råg

14,0 % vattenhalt.

Höstkorn

14,0 % vattenhalt.

Vårkorn

14,0 % vattenhalt.

Havre

14,0 % vattenhalt.

Höstrågvete

14,0 % vattenhalt.

Vårrågvete

14,0 % vattenhalt.

Blandsäd

14,0 % vattenhalt.

Majs

14,0 % vattenhalt.

Ärter

15,0 % vattenhalt.

Åkerbönor

15,0 % vattenhalt.

Höstraps

9,0 % vattenhalt.

Vårraps

9,0 % vattenhalt.

Höstrybs

9,0 % vattenhalt.

Vårrybs

9,0 % vattenhalt.

Oljelin

9,0 % vattenhalt.

Sockerbetor

14,0 % vattenhalt.

Slåttervall. Första skörd

0,0 % vattenhalt och 100,0 % torrsubstanshalt. För 2007-2018 har uppgifter räknats om från 16,5 % vattenhalt till 0,0 % vattenhalt på avrundade värden.

Slåttervall. Återväxt

0,0 % vattenhalt och 100,0 % torrsubstanshalt. För 2007-2018 har uppgifter räknats om från 16,5 % vattenhalt till 0,0 % vattenhalt på avrundade värden.

Slåttervall. Total vallskörd

0,0 % vattenhalt och 100,0 % torrsubstanshalt. För 2007-2018 har uppgifter räknats om från 16,5 % vattenhalt till 0,0 % vattenhalt på avrundade värden.

Konventionell normskörd

Skörd från konventionell odling innebär att skörd från arealer som har ersättning för ekologisk odling inte påverkar resultaten.