Till toppen

Preliminär skörd för län efter gröda. År 2020-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholm , 02 Uppsala ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Variabel

Areal, hektar

Areal skördad som grönfoder ingår inte.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel beräknas enbart för Hektarskörd och Totalskörd. Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Höstvete

Vattenhalt 14 %.

Vårvete

Vattenhalt 14 %.

Råg

Vattenhalt 14 %.

Höstkorn

Vattenhalt 14 %.

Vårkorn

Vattenhalt 14 %.

Havre

Vattenhalt 14 %.

Höstrågvete

Vattenhalt 14 %.

Vårrågvete

Vattenhalt 14 %.

Blandsäd

Vattenhalt 14 %.

Majs

Vattenhalt 14 %.

Ärter

Vattenhalt 15 %.

Åkerbönor

Vattenhalt 15 %.

Höstraps

Vattenhalt 9 %.

Vårraps

Vattenhalt 9 %.

Höstrybs

Vattenhalt 9 %.

Vårrybs

Vattenhalt 9 %.

Oljelin

Vattenhalt 9 %.