Till toppen

Preliminär areal skördad som grönfoder efter produktionsområde och gröda. År 2020-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Hela riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Där antalet undersökta företag understiger 20 utelämnas resultaten (..). Skattad areal skördad som grönfoder, inklusive eventuella obärgade grönfoderarealer.

Variabel

Areal, ha

Hektar av den totala grödarealen.

Andel, procent

Procent av den totala grödarealen.

Tabelluppgift

Medelfel

För variabeln Areal, ha redovisas medelfel som procent.
För variabeln Andel, procent redovisas medelfel som procentenheter.