Till toppen

Företag och grödareal med viltskador efter produktionsområde och gröda. År 2014 och 2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Höstvete , Vårvete , Råg ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden Där antalet bearbetade företag understiger 20 utelämnas resultaten (..).

Gröda

Spannmål totalt

Avser alla spannmålsgrödor inkl. majs.

Typ av odling

Ekologisk odling

Uppgifter för ekologisk odling redovisas endast år 2020.

Variabel

Viltskadad grödareal, hektar

Medelfel redovisas som procent.

Skördebortfall, %

2014: Medelfel redovisas som procent.
2020: Medelfel redovisas som procentenheter.

Förväntad skörd, ton

Förväntad skörd är summan av redovisar skördebortfall och slutliga skördeuppgifter för aktuellt år.

Skördebortfall, ton

Medelfel redovisas som procent.

Tabelluppgift

Medelfel

Medelfel redovisas endast för variablerna Viltskadad grödareal, hektar, Skördebortfall, % och Skördebortfall, ton.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.

Gröda

Höstvete

Vattenhalt 14 %.

Vårvete

Vattenhalt 14 %.

Råg

Vattenhalt 14 %.

Höstkorn

Vattenhalt 14 %.

Vårkorn

Vattenhalt 14 %.

Havre

Vattenhalt 14 %.

Rågvete

Vattenhalt 14 %.

Blandsäd

Vattenhalt 14 %.

Majs

Vattenhalt 14 %.

Spannmål totalt

Vattenhalt 14 %.

Ärter

Vattenhalt 15 %.

Åkerbönor

Vattenhalt 15 %.

Höstraps

Vattenhalt 9 %.

Vårraps

Vattenhalt 9 %.

Höstrybs

Vattenhalt 9 %.

Vårrybs

Vattenhalt 9 %.

Raps och rybs

Vattenhalt 9 %.

Oljelin

Vattenhalt 9 %.

Stråsädesgrödor (exkl. majs) till grönfoder

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för 2014 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Majs till grönfoder

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för 2014 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för 2014 har beräknats om från 30 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.

Slåttervall

Torrsubstanshalt 100 % och vattenhalt 0 %.
Uppgifter för 2014 har beräknats om från 83,5 % torrsubstanshalt till 100 % torrsubstanshalt på avrundade värden.