Till toppen

Sysselsättning i jordbruket efter storleksgrupp, företagsform, företagsroll och kön. År 2003-2023

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , -2,0 hektar åkermark , 2,1-5,0 hektar åkermark ,

Valda 0 Totalt 17

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Företagare , Makar/sambo till företagaren , Övriga familjemedlemmar till företagaren ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2003 , 2005 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.

Företagsform

Juridisk person

För företagsformen Juridisk person redovisas inte uppgifter för rollerna Företagare, Makar/sambo till företagaren eller Övriga familjemedlemmar till företagaren.

Företagsroll

Makar/sambo till företagaren

Makar/sambo till företagaren särredovisas från och med år 2020.

Övriga familjemedlemmar till företagaren

Övriga familjemedlemmar särredovisas från och med år 2020.

Summa familjemedlemmar till företagaren

Alla familjemedlemmar till företagaren. Från och med år 2020 särredovisas även denna post som Makar/sambo till företagaren och Övriga familjemedlemmar till företagaren..

Summa stadigvarande sysselsatta

För företagsformen Enskilda företag avser värdet som en summering av Företagare, Makar/sambo till företagaren, Övriga familjemedlemmar till företagaren och Övriga stadigvarande sysselsatta.
För företagsformen Juridisk person avser Övriga stadigvarande sysselsatta.
För perioden 2003-2016 har värdet beräknats genom en summering av tillgängliga delposter. För dessa år finns inget medelfel tillgängligt.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.