Till toppen

Sysselsättning i jordbruket efter driftsinriktning, företagsform, företagsroll, och kön. År 2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , 1 Växtodling , 11 Jordbruksväxter ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Företagare , Makar/sambo till företagaren , Övriga familjemedlemmar till företagaren ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Företagsform

Enskilt företag

För företagsformen Enskilt företag redovisas inte uppgifter för rollen Driftsledare.

Juridisk person

För företagsformen Juridisk person redovisas inte uppgifter för rollerna Företagare, Makar/sambo till företagaren eller Övriga familjemedlemmar till företagaren.

Företagsroll

Summa familjemedlemmar till företagaren

Summering av Makar/sambo till företagaren och Övriga familjemedlemmar till företagaren.

Summa stadigvarande sysselsatta

För företagsformen Enskilda företag avser värdet som en summering av Företagare, Makar/sambo till företagaren, Övriga familjemedlemmar till företagaren och Övriga stadigvarande sysselsatta.
För företagsformen Juridisk person avser värdet som en summering av Driftsledare och Övriga stadigvarande sysselsatta.

Tabelluppgift

Medelfel, procent

Medelfel redovisas som procent.

Medelfel är ett mått på osäkerheten i en punktskattning. Med hjälp av medelfelet kan ett konfidensintervall beräknas på följande sätt:
Punktskattningen ± 1,96 x medelfelet x punktskattningen

Exempel: År 2020 uppgick totalskörden av spannmål för riket till 5 955 000 ton, medelfelet var 0,4 procent. Beräkningen blir: 5 955 000 ± 1,96 x 0,4 % x 5 955 000
Det säger i praktiken att med 95 % sannolikhet ligger det sanna värdet för totalskörden av spannmål i riket år 2020 i intervallet 5 908 000 – 6 002 000 ton.