Till toppen

Översikt trädgårdsodling efter län och odlingsform. År 1971-2020

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.00 Riket , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1971 , 1976 , 1981 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

I 1971 års uppgifter ingår jordbruksföretag med icke yrkesmässig odling av trädgårdsväxter (odling för husbehov). Detta gör att antalet företag i vissa fall är påtagligt högre 1971 än i efterföljande undersökningar; arealen påverkas dock endast i liten omfattning - husbehovsodlingarna är ju väldigt små. Undersökningarna 2008 och 2011 (och i viss mån 2005) har påtaglig undertäckning, vilket framför allt drabbade små företag med odling av prydnadsväxter i växthus. Resultatet är generella underskattningar av de flesta variabler dessa år, men framför allt vad gäller antal företag. Undersökningen 2011 har inte rensat resultaten från företag med trädgårdsodling under trösklarna. Resultaten från 2005 visar enbart frilandsodling för företag med minst 0,25 hektar och växthusodling för företag med minst 200 kvadratmeter, inte all odling från samtliga företag som uppfyller någondera trösklarna.