Till toppen

Pris på jordbruksmark, sålda fastigheter, såld areal efter region Nuts 2 och ägoslag. År 1990-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Stockholm , Östra Mellansverige ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 38

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges Nuts 2-områden Taxeringsvärdena för lantbruksfastigheter uppdaterades 1998, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017 samt 2020. 2005, 2011, 2014, 2017 och 2020 års uppdaterade taxeringsvärden gav en märkbar effekt på prisnivåökningen dessa år. Modellen för att beräkna markpriser har därmed underskattat priserna under åren 1999-2004, 2009-2010, 2012-2013, 2015-2016 samt 2018-2019, vilket medförde att prisförändringen mellan åren 2004 och 2005, mellan åren 2010 och 2011, mellan åren 2013 och 2014, mellan åren 2016 och 2017 samt mellan åren 2019 och 2020 också innehåller ackumulerade förändringar från åren emellan taxeringarna. Ett brott i tidsserien finns därför mellan åren 2004 och 2005, mellan åren 2010 och 2011, mellan åren 2013 och 2014, mellan åren 2016 och 2017 samt mellan åren 2019 och 2020. För 2005, 2011, 2014, 2017 och 2020 finns statistik enligt både den gamla och den nya taxeringsnivån. För att se prisutvecklingen mellan år 2019 och 2020 rekommenderas att man använder priserna enligt 2017 års taxeringnivå, alltså år='2020 gammal'. Priserna enligt 2020 års taxering visar däremot bäst prisnivån för 2020, alltså år='2020 ny'.
Priserna till och med 2019 baseras på försäljningar upp till 10 miljoner kronor. För 2020 och senare har gränsen ändrats till 30 miljoner kronor.
På riksnivå medförde ändringen ungefär 5 % högre pris för åker respektive jordbruksmark, medan priset för betesmark var oförändrat.

Region (Nuts 2)

Stockholm

Stockholm = Stockholms län.

Östra Mellansverige

Östra Mellansverige = Uppsala län + Södermanlands län + Östergötlands län + Örebro län + Västmanlands län.

Småland med öarna

Småland med öarna = Jönköpings län + Kronobergs län + Kalmar län + Gotlands län.

Sydsverige

Sydsverige = Blekinge län + Skåne län.

Västsverige

Västsverige = Hallands län + Västra Götalands län.

Norra Mellansverige

Norra Mellansverige = Värmlands län + Dalarnas län + Gävleborgs län.

Mellersta Norrland

Mellersta Norrland = Västernorrlands län + Jämtlands län.

Övre Norrland

Övre Norrland = Västerbottens län + Norrbottens län.

Ägoslag

Jordbruksmark

Jordbruksmark = åkermark och betesmark.