Till toppen

Pris på åkermark, sålda fastigheter, såld areal efter produktionsområde och storlek åkermark. År 2009-2022

Välj variabler

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.2009 , 2010 , 2011 gammal ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden För 2011, 2014, 2017 och 2020 finns statistik enligt både den gamla och den nya taxeringsnivån. För att se prisutvecklingen mellan år 2019 och 2020 rekommenderas att man använder priserna enligt 2017 års taxeringnivå, alltså år='2020 gammal'. Priserna enligt 2020 års taxering visar däremot bäst prisnivån för 2020, alltså år='2020 ny'. Priserna till och med 2019 baseras på försäljningar upp till 10 miljoner kronor. För 2020 och senare har gränsen ändrats till 30 miljoner kronor. Eftersom antalet sålda fastigheter i den största arealgruppen ”>50 hektar åkermark” är så få per produktionsområde redovisas den endast på riksnivå. Inom varje produktionsområde har gruppen” >50 hektar åkermark” lagts till ”11–50 hektar åkermark” och döpts om till ”>10 hektar åkermark”. Det totala genomsnittspriset för hela riket är ett vägt medelvärde, där arealbeståndet fördelat enligt NUTS2 används som vikter, medan priserna på riksnivå i arealgrupperna ”1–10 hektar åkermark”, ”11–50 hektar åkermark” samt ”>50 hektar åkermark” är vanliga (aritmetiska) medelvärden.

Storlek åkermark

Indelningen baseras på hur stora arealer åkermark fastigheten hade vid försäljning.