Till toppen

Indexutveckling för priser på jordbruksmark efter produktionsområde och ägoslag. År 1995-2022

Välj variabler

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.Riket , Götalands södra slättbygder , Götalands mellanbygder ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Fält för sökning efter ett specifikt värde i en lista. Det här är exempel på värden som du kan söka efter.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 28

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 2 000 rader och 50 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Karta över Sveriges produktionsområden Index för de år det finns två priser, ett baserat på 'gammal' taxeringsnivå och ett baserat på 'ny' taxeringsnivå har vi använt priset som baseras på 'ny' taxeringsnivå. År som berörs är 2005, 2011, 2014, 2017 och 2020.
Priserna till och med 2019 baseras på försäljningar upp till 10 miljoner kronor. För 2020 och senare har gränsen ändrats till 30 miljoner kronor. Beräkning av index har tagit hänsyn till det.

Ägoslag

Jordbruksmark

Jordbruksmark = åkermark och betesmark.